top of page

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ
PODMÍNKY

Zuzana Jaklová, IČ: 02289415
Sídlo: Nad Borovičkami 188, 277 51 Nelahozeves

dále jen "Poskytovatel"

DAYDREAM studio
Slánská 1526, 272 01 Kladno
dále jen „Provozovna“


Základní ustanovení

Tyto všeobecné obchodní podmínky (dale jen "VOP") upravují právní závazkové vztahy mezi poskytovatelem služeb a prodávajícím produktů (dale jen "poskytovatel") - v provozovně studia DAYDREAM (dále jen provozovna“) a kupujícím poskytovaných služeb nebo produktů (dale jen "klient")

Poskytovatel poskytuje kosmetické služby na základě platného živnostenského oprávnění a dokladů osvědčujících odbornou způsobilost k vykonávaným činnostem.

Objednáním konkrétního termínu ošetření nebo objednáním dárkového poukazu (osobně, telefonicky, e-mailem, SMS, rezervačním systémem a prostřednictvím komunikačních aplikací jako je WhatsApp, Instagram Direct a Messenger) projevuje klient svůj souhlas s těmito VOP.

Nesouhlasí-li klient s těmito podmínkami, má možnost služby salonu nevyužít.

Objednávka služeb

Objednávky jsou možné osobně, prostřednictvím online rezervačního systému, sms, telefonicky, e-mailem a prostřednictvím komuniačních aplikací jako je WhatsApp, Instagram Direct a Messenger. Objednaný termín se stává závaznou objednávkou.

Pro objednání termínu je nutné udat své osobní údaje (jméno a příjmení, telefon, e-mail) Tyto údaje nebudou nikde šířeny, zveřejňovány ani poskytovány třetím osobám.


Změnu smluveného termínu či jeho rušení je potřeba ohlásit nejpozději 24 hodin předem telefonicky, nebo zasláním SMS. V případě pozdější změny, či zrušení termínu si vyhrazujeme právo účtovat storno poplatek ve výši 50 % z ceny objednané služby. Storno poplatek je možné uhradit převodem na účet poskytovatele, případně hotově nebo platební kartou na adrese studia DAYDREAM (Slánská 1526, Kladno) nejpozději do 7 dní od zrušeného termínu.

V určeném období (vánoce, svátky, víkendy ...) si Poskytovatel vyhrazuje právo účtovat storno poplatek v plné výši ceny objednané služby.

Dostaví-li se klient na objednanou službu se zpožděním, poskytovatel zkracuje dobu služby tak, aby následující klient mohl být obsloužen bez prodlevy. Klient uhradí cenu za celou proceduru dle ceníku.

Nedostaví-li se klient ve smluveném termínu bez předchozí změny či zrušení, poskytovatel si vyhrazuje právo účtovat storno poplatek ve výši 100 % z ceny objednané služby. Storno poplatek je možné uhradit převodem na účet Poskytovatele, případně hotově nebo platební kartou na adrese studia DAYDREAM (Slánská 1526, Kladno) nejpozději do 7 dní od zrušeného termínu. Poskytovatel si rovněž vyhrazuje právo tohoto klienta již neobjednat.


Platba za zboží a služby je možná v hotovosti, platební kartou nebo okamžitým převodem na účet tak, aby byla částka za služby nebo produkty připsána na účet Poskytovatele ještě před opuštěním Provozovny Klientem.


Dárkové poukazy

 • Dárkový poukaz nelze směnit za hotovost.

 • Dárkový poukaz může být využit na služby studia DAYDREAM i nákup produktů.

 • Dárkový poukaz je možné čerpat pouze ve lhůtě jeho platnosti, poté klient ztrácí nárok na jeho využití.

 • Klient musí dárkový poukaz předložit ještě před vykonanou službou, aby mohl poskytovatel ověřit jeho platnost a hodnotu. Pokud tak klient neučiní, poukaz nemusí být akceptován.

 • Dostaví-li se klient na objednanou službu s dárkovým poukazem po jeho platnosti, poskytovatel si vyhrazuje právo klienta odmítnout. Službu může provozovatel poskytnout v případě, že za ní klient zaplatí cenu dle ceníku.

 • Je-li dárkový poukaz vystaven na nominální hodnotu, poskytovatel tuto hodnotu odečte od ceny poskytované služby. Případný rozdíl doplatí klient poskytovateli ihned na místě. Případný zůstatek je možné využít při další návštěvě v rámci platnosti poukazu.


Odmítnutí služby

Ošetření může být odmítnuto v těchto případech:

 • klient trpí kontraindikacemi

 • klient se dostaví na ošetření v podnapilém stavu nebo pod vlivem návykových látek

 • klient se dostaví na ošetření se zdravotními problémy

 • klient se dostaví na ošetření v nevyhovujícím hygienickém stavu

 • klient se dostaví v doprovodu vice osob nebo předem nenahlášeného doprovodu

 • klient se bude chovat nevhodně či vulgárně

V případě odmítnutí služby si poskytovatel vyhrazuje právo nárokovat po klientovi storno poplatek ve výši 50% z ceny objednané služby.

Doprovod

Klient se na ošetření dostavuje bez doprovodu. Ve výjimečných odůvodněných případech může klienta doprovázet 1 osoba starší 18 let (týká se především nezletilých klientů, klientů se sníženou schopností pohybu a orientace, apod.).

Doprovod se musí po celou dobu služby chovat slušně, příliš nemluvit a nenarušovat průběh návštěvy. Doprovodu nevznikají nároky na využívání vybavení provozovny.

Poskytovatel si vyhrazuje právo doprovod kdykoliv vyzvat k odchodu.

Přítomnost dětí mladších 15 let, jako doprovod klienta, v době klientovy objednané služby je zakázaná. Pokud klient nemá hlídání pro dítě v době objednané služby, musí se klient přeobjednat ve lhůtě dle platných storno podmínek.

Osobní věci a cennosti

Poskytovatel nenese odpovědnost za jakékoliv případné ztráty věcí klienta před, během i po ošetření v prostorách provozovny.


Ceník

Platný ceník všech služeb je k nahlédnutí v Provozovně a na internetových stránkách studia. Ceny jsou smluvní a platí pro standardní pracovní dobu od pondělí do pátku.

Objednáním služby klient souhlasí s uvedenými cenami.

Ceník aktualizovaný a platný od 1.1.2022

Poskytovatelé si vyhrazují právo ceník kdykoliv změnit bez udání důvodu a předchozího upozornění.

V případě nutnosti vyšší spotřeby materiálu nebo času si poskytovatel vyhrazuje právo cenu po upozornění klienta navýšit.

Nejsme plátce DPH.

Prodej a reklamace produktů

Zaplacením produktu klient souhlasí s obchodními podmínkami a cenou produktu. Zakoupené produkty není možné vrátit. Po otevření ochranného obalu nebo použití produktu již není možné akceptovat produkt pro výměnu za jiné zboží.

Poskytovatel nenese zodpovědnost za případné alergické reakce klienta nebo jiných osob po použití zakoupeného produktu.


Reklamace služeb

Při reklamaci poskytovaných služeb musí zákazník bezodkladně a hodnověrným způsobem doložit, že předmět reklamace souvisí s konkrétním pochybením poskytovatele.

Reklamaci podává výhradně klient ihned po vykonání služby, nejpozději však do 48 hodin od zahájení služby.

Reklamace se vyřizuje pouze formou osobní návštěvy provozovny a následným sepsáním reklamace.


Reklamace - Lash Lifting a laminace obočí

Při této službě pracující s vlastními řasami a obočím klienta. Ve výjimečných případech se může stát, že produkt nezapůsobí dle očekávání. V tomto případě má klient tyto možnosti

Snížení ceny služby o 50 %

Druhá aplikace ZDARMA – nutno využít do 30 dnů ode dne reklamace.

Reklamaci lze uplatnit do 72 hodin a to osobně, nebo zasláním fotografie.

Nárok na reklamaci zaniká, pokud ze strany klienta došlo k jednání, které způsobilo nadměrné slzení (neohlášená nemoc, kontraindikace v podobě hypercitlivosti očního okolí nebo otevírání očí během procedury....), nebo byly porušeny instrukce pro chování po ošetření

Nárok na reklamaci zaniká v případě kontraindikací jako je těhotenství nebo jiné hormonální změny, kdy je klient předem upozorněn na možnost ovlivnění výsledku.

Klientská karta

Před poskytnutím služby je klient povinen vyplnit pravdivě zákaznickou kartu obsahující informace o kontraindikacích, alergiích, aj. a podepsat poskytovateli informovaný souhlas s jeho ošetřením.

V případě, kdy klient odmítne poskytovateli sdělit vyžadované osobní údaje, nebo odmítne podepsat informovaný souhlas, vyhrazuje si poskytovatel právo klienta odmítnout.


Ochrana osobních údajů

Některé údaje poskytnuté při registraci na služby a ošetření poskytované ve studiu DAYDREAM mohou mít povahu osobních a citlivých údajů. Vaše soukromí bereme vážně a všechny informace, které nám sdělíte, chráníme dle platné legislativy. Nikomu dalšímu Vaše osobní údaje neposkytujeme.


Tyto VOP vstupují v platnost a účinnost dne 1.1.2022 a tvoří nedílnou součást uzavřené ústní úmluvy o poskytnutí služeb. Poskytovatel si vyhrazuje právo změnit VOP bez předchozího upozornění.

Děkujeme za jejich respektování.

VOP: Text
bottom of page